html5 templates


Përdorni tutorialin

Filloni punë të re!
Mësoni mbi fotografinë stock si një mundësi për sipërmarrje.

Mësoni si të krijoni foto për të shitur në internet në tregun e fotografive stock. Si të rregulloni aparatin, si të bëni post-produksionin e fotografive, si të bëni një profil online (të ngarkoni foto, të bëni përshkrime, fjalë kyçe) dhe si të organizoni punën e ardhshme.

Tutorialet (video manualet) titullohen dhe përkthehen në gjuhën e shenjave për të rinjtë që nuk dëgjojnë në 7 gjuhë: Shqip, Boshnjakisht, Bullgarisht, gjuha Malazeze, Rumanisht, Serbisht dhe Turqisht, por ndërkohë planifikojmë të shtojmë më shumë në vazhdim.

Shqip 

Shoqata Përtej Barrierave, nga Shqipëria

Shoqata e të rinjve me aftësi të kufizuara dhe të tjerë me disavantazhe. Organizata ka përvojë në të drejtat e njeriut, arsim, kurse profesionale, trajnime, infrastrukturë, punësim, këshillim, shkëmbime të të rinjve brenda dhe jashtë vendit.

Rreth nesh

Lexoni më shumë rreth projektit dhe ekipit

Ne jemi:

Ekipi përbëhet nga organizata, institucione, ekspertë, punonjës të të rinjve dhe punonjës socialë që punojnë për përmirësimin e arsimit të të rinjve që nuk dëgjojnë.

Qëllimi ynë është:

Ndryshimet pozitive sociale do të çojnë në një botë dhe të ardhme më humane dhe më të mirë.

Synimi ynë është:

Përmirësimi dhe rritja e sipërmarrjes së të rinjve që nuk dëgjojnë duke përdorur metoda të edukimit jo-formal në lidhje me fotografinë stock dhe tregun e saj.


Rreth Projektit:
Emri origjinal i këtij projekti afatgjatë ndërkombëtar është "Realize with your eyes" (602430-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBY-WB) i cili është bashkë-financuar nga Erasmus +, Programi i Komisionit Evropian. Është një projekt që synon të mbështesë të rinjtë që nuk dëgjojnë e që janë të papunë, përmes të mësuarit se si të përdorin mundësitë e fotografisë për punësim dhe/apo sipërmarrje.

Qëllimi i projektit:
-Hapja e mundësive të reja për punë të të rinjve që nuk dëgjojnë.
-Mësimi i metodave të reja për të mbështetur të rinjtë e papunë që nuk dëgjojnë.
-Krijimi i një rrjeti për mbështetjen ndërkombëtare të sipërmarrësve rinorë krijues që nuk dëgjojnë.
-Realizimi i një Video Tutorial për përdorimin e metodave të fotografisë stock për sipërmarrjen e të rinjve që nuk dëgjojnë.

Video Tutoriale

Qëllimet

Arsimi

Për të përmirësuar aftësitë dhe njohuritë praktike të të rinjve, të rinjve që nuk dëgjojnë dhe atyre që punojnë me ta.

Punë krijuese për grupet rinore të të rinjve që nuk dëgjojnë

Të krijojë mundësi të reja për zhvillimin e sipërmarrjes së të rinjve të rinjve që nuk dëgjojnë duke përdorur metodat e fotografisë stock.

Aftësitë

Ky projekt ofron aftësi që mund të përdoren drejtpërdrejtë në tregun e fotografive stock dhe mund të mbështesin sipërmarrjen tek njerëzit me vështirësi në dëgjim.

Rrjetet shoqërore

Ndërtimi i një rrjeti mbështetës ndërkombëtar për sipërmarrësit e rinj kreativë që nuk dëgjojnë.

Manualet

Krijimi i një manuali për fotografinë stock për sipërmarrësit e rinj që nuk dëgjojnë.

Tregu global

Të edukojë fotografë/e të rinj/reja që nuk dëgjojnë mbi teknikat dhe standardet që përputhen me tregun global.

Erasmus +

Projekti është bashkë-financuar nga Programi i Komisionit Evropian

Tags: të fillosh një punë të re, punë krijuese për të rinjtë që nuk dëgjojnë, punë fotografike për të rinjtë që nuk dëgjojnë, të rinjtë që nuk dëgjojnë si sipërmarrës krijues, të rinjtë që nuk dëgjojnë punojnë nga shtëpia, të fitosh para duke shitur foto online, të mësosh rreth fotografisë në gjuhën e shenjave